Primaria PODARI - Dolj
Asistenta Sociala

Alocatia de stat pentru copii (0-2 ani - 200 lei/lunã, 2-18 ani - 84   lei/luna).

 • Cerere tip;
 • Actele de identitate ale reprezentanþilor legali – copie si original;
 • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia de stat - copie si original;

Alte acte solicitate dupa caz:

 • Adeverinta de la primaria de domiciliu al celuilalt pãrinte, în cazul în care acesta nu are domiciliul în aceasti localitate;
 • Certificat de casatorie;
 • Hotarare de divort;
 • Hotarare judecatoreasca de incredintare, incredintare in vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei;
 • Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
 • Extras de cont la una din banci, daca se solicita plata în cont bancar.

 

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani

OPTIUNEA 1 - 1 an          | OPTIUNEA 2   - 2 ani  

HG 449 2016 norme ICC | OrdMMuncii1099_prel_rel_ICC_iun16 | Tab aplic norme cic_28iun16

 • cerere (Anexa 1 la Ord. 68/2009 al MMSSF);
 • cerere prelungire concediu maternal
 • actul de identitate al solicitantului - (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasaã sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru mãsura plasamentului în regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupã data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • actele doveditoare privind realizarea de venituri precum si nivelul lunar al acestora eliberate de angajatori sau autoritati competente sunt urmatoarele:
 • adeverinþã eliberata de angajator (Anexa 2 la Ord. 68/2009 al MMSSF) din care sa rezulte ca persoana indreptatita:
 • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,
 • nivelul lunar al acestora,
 • prima si ultima zi de concediu de maternitate,
 • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lauzie,
 • prima zi de concediu de cresterea copilului;
 • sau - dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;
 • sau - dovadă eliberată de autoritatile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
 • sau - dovadă eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;
 • sau - dovada eliberata de autoritatile sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
 • sau - adeverinta studii/diploma de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de învatamant universitar/preuniversitar.
 • Pentru plata în cont bancar – extras de cont.

STIMULENTUL LUNAR PENTRU CREÅžTEREA COPILULUI PÂNÄ‚ LA 2 ANI

 • cerere (ANEXA 1 la H.G. 1682/2008, publicata în M.Of. 872/23.12.2008;
 • actul de identitate al solicitantului (copie ÅŸi original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie ÅŸi original); hotararea judecatoreasca de incredinÅ£are in vederea adopÅ£iei sau de incredinÅ£are a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotărârea comisiei pentru protecÅ£ia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenta (copie ÅŸi original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti după data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • adeverinta tip eliberata de angajator, din care să rezulte ca persoana indreptatita :
 • a beneficiat de concediu de maternitate (pre ÅŸi postnatal), (sa se precizeze perioada),
 • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naÅŸterii copilului,
 • realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii;
 • pentru plata în cont bancar – extras de cont.

Beneficiază de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului :

 • persoanele care in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal ÅŸi care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului ;
 • prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, din activitati independente, din activitati agricole.

Cele 12 luni (…) pot fi constituite ÅŸi din perioade în care persoana îndreptăţită:

 • ÅŸi-a însoÅ£it soÅ£ul în misiune permanenta în strainatate;
 • a beneficiat de indemnizatie de somaj;
 • a beneficiat de concedii ÅŸi indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii (conf. Legii 19/2001);
 • a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar sau preuniversitar organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.
 • alte situaÅ£ii prevazute de OUG 148/2005 modificată.

De indemnizatie/stimulent beneficiaza opÅ£ional, oricare dintre parintii firesti ai copilului, deasemenea beneficiaza de indemnizaÅ£ie si persoana care: a adoptat copilul, căreia i s-a incredintat in vederea adoptiei, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenta, sau care a fost numit tutore (in situatia acestora din urma se are în vedere îndeplinirea condiÅ£iilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Concediul si indemnizatia se acorda pentru primii 3 copii nascuti după 1.01.2006 (se iau în considerare si copiii nascuti inainte de aceasta data, dacă solicitantul a îndeplinit conditiile de acordare a indemnizatiei dupa 1.01.2006).

Indemnizatie/stimulent se acorda daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este cetatean roman, strain sau apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei;
 • locuieÅŸte împreună cu copilul

 

Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala / complemetara
Beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, ale caror venituri sunt de pana la 184 (RON) lei pe membru din familie.

Beneficiaza de alocatia familiala complementara familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna si care auvenituri nete lunare pe membru de familie de pânã la salariul minim net peeconomie.

 • cerere tip, intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta. In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.
 • acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia:
  • acte doveditoare privind veniturile familiei
  • livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
  • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
  • hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea familiei;
 • dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.

 

Obtinerea unei subventii, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

1. Cerere de subventie, depusa la primaria localitatii unde se va executa constructia

2. Acte justificative:

a) copie autentificata de pe actul de identitate al titularului cererii. In cazul tinerilor casatoriti in varsta de pana la 35 de ani fiecare, se depun si copii autentificate de pe actul de identitate al sotiei/sotului si de pe certificatul de casatorie;

b) daca este cazul, o adeverinta eli-berata de primarul unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu,

 • din care sa rezulte ca se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
  au ramas fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii datorita unor calamitati naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati;
 • sunt evacuati din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren
 • sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietari a imobilelor trecute in proprietatea statului sau sunt chiriasi in astfel de locuinte;

c) declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei - sot/sotie, si/sau copii aflati in intretinerea acestuia/acesteia - ca nu au detinut si nu detin o locuinta in proprietate, ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru o alta locuinta si ca este prima locuinta pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri si, respectiv, membrii familiei - sot/sotie si/sau copii aflati in intretinerea acestuia/acesteia -, care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. b) pct. 1 si 2, declaratiile notariale se vor referi numai la nedetinerea in proprietate a unei alte locuinte decat cea afectata in urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati ori, dupa caz, numai la nedetinerea in proprietate a unei alte locuinte decat cea din care sunt evacuati datorita faptului ca aceasta este situata intr-o constructie expusa unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;

d) extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul de subventie detine un drept real asupra terenului pe care se realizeaza constructia locuintei;

e) documente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul constructiilor civile, in conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul caruia se realizeaza constructia locuintei (certificatul de inmatriculare/inregistrare la registrul comertului si obiectul de activitate pe domenii, in conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f) o copie de pe contractul de construire a locuintei;

g) graficul de executie a lucrarilor de constructie;

h) o fisa tehnica a constructiei, intocmita si certificata de antreprenorul general, pe baza modelului prevazut in anexa nr. 1. din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala.

Acordare ajutor social

Pot beneficia de ajutorul social familiile al caror venit nu depaseste anumite cuantumuri, prevazute de lege.

Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune si se inregistreaza la serviciul de protectie sociala din cadrul Consiliului Local.
Se completeaza de unul din membrii de familie sau in cazurile prevazute de lege, de tutorele sau curatorul persoanei sau familiei indreptatite. Persoana care completeaza si depune cererea este titularul ajutorului social, iar beneficiarul este familia.

La depunerea cererii, se prezinta urmatoarele acte (copii sau original dupa caz) din care rezulta datele de identificare ale titularului, numarul membrilor de familie ce se vor lua in consideratie la stabilirea dreptului la ajutorul social, precum si veniturile nete realizate de membrii familiei:

 • buletinul de identitate al titularului (carnetul de identitate sau legitimatia provizorie pentru cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in România);
 • actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator - daca este cazul - copie legalizata sau copie XEROX, insotita de original, care se restituie dupa certificarea conformitatii;
 • certificatele de nastere ale membrilor de familie (copii);
 • certificatul de casatorie (copie);
 • adeverinte de elev sau student eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; in adeverinta de elev sau student se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;
 • hotarârea de incredintare, adoptie si orice hotarâre privind obligatia legala de intretinere (copie legalizata);
 • adeverinte din care sa rezulte ultimul venit brut si net (salarii, sporuri, premii si orice alte drepturi banesti sau in natura) realizate de persoanele incadrate in munca;
 • adeverinta de salariul net, din luna curenta, dupa caz, din luna anterioara depunerii cererii, eliberata de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapati, pentru persoana care are in ingrijire permanenta o persoana handicapata;
 • taloanele sau adeverinte de pensie, de ajutor social in conditiile legii pensiilor si asigurarilor sociale, precum si pentru alte indemnizatii si sporuri, din ultima luna platita; se iau in calculul veniturilor si pensiile suplimentare;
 • adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege, eliberate cu cel mult doua saptamâni inaintea prezentarii acestora la primar;
 • alte acte privind veniturile realizate.